Deklaracja dostępności

Wstęp

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wspl.com.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-04-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Piłatowska, e-mail: kadry@wspl.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 744 52 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od strony ulicy Lipowej i od podwórza (parkingu) ze schodami, bez podjazdu dla wózków.

Od strony podwórza dostępne jest wejście do przychodni przez zewnętrzną platformę dla osób niepełnosprawnych (z poziomu zerowego na każdą kondygnację budynku)

Rejestracja medyczna znajduje się na parterze budynku.

Budynek zabezpieczony jest w elektroniczny system alarmowy i monitoring.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Nachylenie ciągów komunikacyjnych osobom na wózkach inwalidzkich umożliwia bezpieczny dostęp do wszystkich pomieszczeń na każdej kondygnacji (przystanki platformy na każdej kondygnacji budynku).

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Na parterze dostępny jest wózek inwalidzki, służący do transportu osób mających trudności z poruszaniem się.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono i oznakowano miejsce parkingowe.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku mają prawo wstępu osoby korzystające z pomocy psa asystującego i psa przewodnika.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Brak – tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online
Brak – informacji głosowych, pętli indukcyjnej
Brak – nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących

 1. Informacje dotyczące dojazdu

Autobusy [przystanek Lipowa-Rocha]:

 • linia nr 2  – Dojlidy Górne, Pętla
 • linia nr 4 – Plażowa, Cerkiew Proroka Eliasza
 • linia nr 5 – Sybiraków, Pętla
 • linia nr 10 – Koplany, Kolonia

Dworzec PKS w odległości ok. 850 m

Dworzec PKP (z dworca PKS przez wiadukt) w odległości ok. 1000 m

 

Do pobrania