Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Białymstoku

Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną m.in.:
 • pacjentowi,
 • przedstawicielowi ustawowemu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta.

Formy udostępniania

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z możliwością sporządzenia notatek lub zdjęć,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku,
 • na informatycznym nośniku danych.
Aby uzyskać dokumentację medyczną w ww. formach należy:
 • złożyć pisemny lub ustny „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” telefonicznie lub osobiście w rejestracji medycznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 (tel. 85 746 06 20, 85 742 21 61)
 • złożyć pisemny „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” drogą e-mail: rejestracja@wspl.com.pl
Odbiór dokumentacji medycznej w ww. formach przez pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub osobę upoważnioną odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej może być pobierana opłata. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” (art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość opłaty za:
 1. jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 8,00 zł
 2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,30 zł,
 3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,65 zł.
Odbiór oraz opłata dokonywana jest w rejestracji medycznej. Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wymienionej formie (…);
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (…);
 • w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o, prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t. jedn.: Dz.U.2020 poz. 849).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666 z późn. zm.).awa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. jedn.: Dz.U.2019. poz. 1781)

Do pobrania