RODO

Inspektor Ochrony Danych

RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, określana dalej jako Administrator. Dane kontaktowe Administratora: 85 747 02 73, 261 39 82 31, 15-424 Białystok, ul. Lipowa 47.
  2. Dane Pacjenta przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada  2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celów określonych w p.2. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
  5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Pacjent ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, aktualizacji, sprostowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Przekazanie Administratorowi danych osobowych Pacjenta jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
  9. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w związku z danymi osobowymi Pacjenta, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.